top of page
PicsArt_10-21-04.31.33.jpg

ISKOLÁNK

Iskolánkban kis létszámú osztályokban, azon belül is csoportbontásokban tanítunk. Fő hangsúlyunk a képességfejlesztés, az egyéni igények és képességek figyelembevételével. Cél, hogy minden diákunk rátaláljon a saját erősségeire, a saját „útjára”, amiért hajlandó erőfeszítéseket tenni és amelyen hosszú távon is sikeresen járhat.

Az Adventum Iskolában olyan fiatal felnőtteket szeretnénk nevelni, akik korszerű általános műveltséggel rendelkeznek, motiváltak a tanulásra, a munkára, nyitottak a világra, az új gondolatokra és képesek az egészséges életvezetésre. Megismerik az egyetemes emberi értékeket, ugyanakkor alkalmazkodni tudnak napjaink változó körülményeihez. Reálisan látják hazánk helyzetét Európában, értik és elfogadják az európaiság gondolatát és szellemiségét. Megtanulják gyakorolni az együttműködésen alapuló demokráciát az iskolai intézményrendszeren keresztül, megtanulnak felelősséget vállalni döntéseikért, tetteikért egy elfogadó, támogató közegben. 

Kétféle értéktípus közvetítését tartjuk fontosnak: a gyakorlati értékeket, amelyek a továbbtanuláshoz, pályaválasztáshoz szükségesek, illetve azokat, amelyek alkalmassá teszik a tanulókat a társadalomba való beilleszkedésre: kulturális, jellembeli, magatartásbeli, erkölcsi értékek. Ezeket az értékeket következetes pedagógiai munkával és személyes példamutatással szeretnénk kialakítani.

Pedagógusaink figyelmének középpontjában a gyerekek állnak, akiket emberként igyekszünk minél sokoldalúbban megismerni. Meggyőződésünk, hogy a diákok személyiségének ismerete, és képességeik figyelembevétele elengedhetetlen ahhoz, hogy hatékonyan tudjuk segíteni kibontakozásukat és a megfelelő pályára állítsuk őket.

Fontos cél a továbbtanulásra való felkészítés. Ennek érdekében kiemelt szerepet szánunk az idegen nyelvek oktatásának, a magyar nyelv helyes használatának, az informatikai képzésnek, a természettudományoknak, a művészeti nevelésnek. A kiemelt területként kezelt idegen nyelv, informatika és a természettudományos tárgyak eredményes oktatása érdekében tagozatos képzést valósítunk meg.

Az Adventum Iskola közösségének tagjai: az iskolába beiratkozott összes diák, az iskolába beiratkozott összes diák szülei, gondviselői és az intézményben dolgozó, a nevelő-oktató munkában résztvevő valamennyi munkatárs, adminisztrációs és technikai kollégák. Ez a közösség közösen működteti az iskolát.

Iskolánk: About Us, Rólunk

MIT TAKAR A KORSZERŰ ÁLTALÁNOS MŰVELTSÉG ELSAJÁTÍTÁSA?

 • Magas színvonalú anyanyelvi kultúra kialakítását

 • A kommunikációs készségek sokoldalú fejlesztését

 • A humán és reál értékek egyenrangúságának biztosítását

 • Az  absztrakt  gondolkodás,  a  tudományos  és  a  művészi  modellalkotás képességének fejlesztését

 • Két idegen nyelv alkalmazási szinten való elsajátítását

 • Korszerű társadalomtudományos ismeretek megalapozását

 • Korszerű természettudományos ismeretek megalapozását

 • A nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökség megismertetését

 • Az esztétikum mindennapi életben betöltött szerepének megmutatását

 • Az információs társadalom technológiáinak átfogó, magabiztos és kritikus használatát

CÉLUNK AZ ALKOTÓ GONDOLKODÁSRA ÉS GONDOLKODVA CSELEKVÉSRE NEVELÉS

 • Aktív résztvevője legyen a diák a tanulási/tanítási folyamatnak

 • Az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítjük a diákok felé

 • A vallási és világnézeti témákat tárgyilagosan és többoldalúan közvetítjük

 • A tanórákon kiemelt szerep jut mind a tanulói, mind a tanári kreativitásnak

 • Az eredményes tanulási módszerekkel ismertetjük meg diákjainkat

 • Megismertetjük őket a tudományos kutatás alapjaival, módszertanával

 • A megszerzett tudás hasznosítását önálló feladatok keretében ösztönözzük (előadások, pályamunkák, tanulói kísérletek, műhelymunkák művészeti csoportokban)

 • Kialakítjuk a folyamatos önképzés képességét és az igényt az önszerveződésre

 • Az önálló véleményalkotási képességet, a logikus érvelést helyezzük fókuszba

MINDEZT A KÖVETKEZŐ PEDAGÓGIAI ESZKÖZÖKKEL TÁMOGATJUK

 • Bizonyos tantárgyakat emelt óraszámban tanítunk

 • Egyéni és egyenlő bánásmódot biztosítunk

 • Az életkornak megfelelő és a vizsgakövetelményeket is figyelembe vevő megfelelő tárgyi tudást alakítunk ki

 • A tanítási órák hatékonyságát biztosítjuk

 • Háziversenyeket szervezünk, amelyekre felkészítjük a diákokat

 • Szakkörök, speciális tanulócsoportokat működtetünk

 • Felkészítjük őket a sikeres érettségi vizsgára

 • Felsőoktatási intézményekkel és egyéb tudományos, társadalmi szervezetekkel tartunk kapcsolatot és folyamatosan új kapcsolatokat is kiépítünk

 • Biztosítjuk a megfelelő tárgyi feltételeket

 • A tanítási órákba a lehetőségekhez képest minél több kreatív gyakorlatot építünk be: önálló problémamegoldás, elemzések készítése, kiselőadások, önálló gyakorlatok, feladatok algoritmizálása (folyamatok megtervezése)

 • Csoportbontások révén több lehetőséget biztosítunk az önálló szóbeli megnyilatkozásokra

 • Tanórán  kívül  is  végzünk  kreativitást  fejlesztő  tevékenységeket

 • A nyelvtanárok kommunikatív nyelvoktatást alkalmaznak

 • Számítógépparkunkat és szoftverállományunkat folyamatosan bővítjük és korszerűsítjük. A diákok olyan önálló feladatokat kapnak szakórákon, melyek megvalósításához szükséges a számítógép

 • A tanulás: mozgások, viselkedésmódok, készségek elsajátítását, látási, hallási stb. tapasztalatok szerzését is jelenti. Az iskolai tanulás folyamatában megkülönböztetünk lecke- és problématanulást. Az első esetben a már kész anyag memóriában rögzítéséről beszélünk, a másodikban a célhoz való eljutás érdekében önálló út és mód kereséséről

 • A művészeti tevékenységek: az esztétikai nevelés középponti tényezői, melyeknek segítségével az ifjakat nemcsak a művészi alkotások tudatos élvezetére, a bennük való gyönyörködésre tesszük alkalmassá, hanem arra is inspiráljuk őket, hogy aktív résztvevői legyenek valamely művészeti ágnak

 • Az osztályfőnök „pótszülő”. Tevékenysége nem korlátozódik az osztályfőnöki órákra vagy az osztálykirándulásra. Figyelme szinte folyamatosan tanítványaira irányul, s állandó segítő támogatásával kíséri végig tanítványait a gimnáziumi évek alatt

 • A diákmozgalom a közösségfejlesztés igen jelentős terepe

 • A személyiség fejlesztésében kiemelt szerepet kap a jövőben az 50 óra közösségi szolgálat, a melynek során a szociális érzékenység kibontakoztatását, a segítségnyújtást sajátítják el a diákok

CÉLUNK A HARMONIKUS SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA

 • Törekszünk pozitív  emberi  értékek,  tulajdonságok  kialakítására: a  szeretet,  a  jóság,  a becsületesség, az őszinteség, az önzetlenség, a szorgalom, a segítőkészség, a tolerancia, a felelősségérzet erősítése révén

 • Helyes önismeretre nevelünk és segítjük a reális énkép kialakulását: az értelmi és érzelmi oldal egészséges arányának kifejlesztését, a sikerek és kudarcok feldolgozását

 • Törekszünk az együttműködési képesség és az egészséges versenyszellem kialakítására, az empátia képességének fejlesztésére

 • A munka, az erőfeszítés és az általa létrehozott szellemi és anyagi javak megbecsülését szem előtt tartjuk

 • Hiszünk a játék személyiségformáló erejében

 • Fontosnak tartjuk a nyelvi, kulturális, vallási és egyéb sokszínűség elfogadtatását, az emberi jogok teljeskörű tiszteletét

KULCSKOMPETENCIÁK, AMELYEKET AZ ADVENTUM ISKOLÁBAN FONTOSNAK TARTUNK

 • A tanulás kompetenciái

 • A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)

 • A digitális kompetenciák

 • A matematikai, gondolkodási kompetenciák

 • A személyes és társas kapcsolati kompetenciák

 • A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái

 • Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák

Iskolánk pedagógiai céljai eléréséhez a normatív hozzájárulás kiegészítéseként a szülők írásos megállapodás alapján adománnyal támogatják működésünket.
Ennek részleteiről, a pontos összegről iskolánk elérhetőségein érdeklődjenek!

Iskolánk: Részletek, Details
bottom of page